Матеріали

щодо проведення щорічного звітування завідувача «ДНЗ № 337» перед громадськістю про роботу у 2017/2018 навчальному році

(08.06.2018)

У яслах-садку протягом 2017/2018 навчального року функціонувало 12 груп.

Із них: ясельного віку - 3;

дошкільного віку – 9

Всі групи з українською мовою навчання .

Режим роботи груп:

- 9 годинних – 11;

- 10,5 годинних – 1;

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами (17 педагогів):

- завідувач – 1;

- вихователь-методист – 1;

- музичні керівники – 2;

- практичний психолог – 1;

- вихователі – 12;

Всього колектив працівників складає 44 чоловіка. Колектив у цілому працездатний, згуртований, спроможний виконувати поставлені перед ним задачі.

Освітній рівень педагогічних працівників

Мають освіту
Вищу Середню спеціальну
16 1

якісний склад педагогічних працівників

Рік Мають кваліфікацію Мають звання
«спеціаліст вищої категорії» «спеціаліст І категорії» «спеціаліст ІІ категорії» «спеціаліст» Старший вихователь Вихователь-методист
2016/2017 7(41%) 3 (18%) 1(5%) 2 (12%) 0 4 (24%)
2017/2018 7(42%) 3 (18%) 1 (5%) 2 (11%) 0 5 (28%)

1.2 Аналіз освітньо-виховного процесу

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентувалась планом роботи, який визначав мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань.

Методична робота з педагогічними кадрами за результатами вивчення освітньо-виховного процесу у 2017/2018 р. була спрямована на реалізацію основної мети: підвищити професійний рівень педагогів.

Багато уваги приділялось підвищенню рівня фахової майстерності педагогів. Вагома частина педагогів (95%) відвідували методичні об’єднання району, творчі лабораторії.

Для цього були виділені наступні завдання:

1. Формування моральних якостей у дошкільників шляхом використання української народної казки.

2. Створення умов щодо збереження та зміцнення здоров'язберігаючих технологій.

3. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами образотворчого мистецтва.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущенних в питаннях організації навчально-виховного процесу. Достатньо уваги було приділено проведенню інтерактивних форм роботи з кадрами, в ході яких кожний педагог мав би можливість бути активним учасником взаємодії, самостійно визначати свої досягнення, свій творчий потенціал.

Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», доповненнями і змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1473 від 20.12.2011 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за №14/20327, законодавчо-нормативної бази стосовно атестації, кваліфікаційних характеристик для кожної кваліфікаційної категорії.

6 педагогів підвищили свій професійний рівень:

Педагогу Шабаліній Т.І., встановлено 11 тарифікаційний розряд;

Педагогам Спектор Н.М., Довгалюк Г.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Педагог Прокшина І.В. підтвердила відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії";

Педагоги Чураєвська Т.І., Овдієнко Я.В. підтвердили відповідність раніше присвоєному педагогічному званню "Вихователь-методист"

Для ефективного підвищення майстерності вихователів, вдосконалення теоретичної і практичної підготовки упродовж навчального року були проведені

- колективний перегляд занять на тему:" Формування рухових вмінь і навичок під час занять з фізичного розвитку", "Розвиток мовлення дітей під проведення сюжетного заняття з фізичної культури", "Формувати уявлення дітей про правила дорожнього руху під час розваги з участю батьків";

- семінар на тему: «Формування здоров'язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку».

- проблемний семінар "Моральне виховання дітей дошкільного віку засобами української народної казки"

- педагогічні ради на теми: "Формування моральних якостей у дошкільників шляхом використання української народної казки" та "Стан роботи, створення умов для збереження та зміцнення роботи шляхом використання здоров'язберігаючих технологій".

Такі форми роботи дали змогу вихователям підвищити свій теоретичний та практичний рівень, з’ясувати для себе напрямок роботи та означити перспективи подальшої роботи. Також метою проведення даних заходів стала демократизація контролю за навчально-виховним процесом, конструктивне порівняння-аналіз роботи колег, підвищення активності педагогів завдяки усвідомленню ними необхідності творчого підходу до своєї роботи.

Семінари допомогли вихователям вдосконалити теоретичну підготовку, професійні уміння і навички, познайомитись з сучасними науковими досягненнями.

Відповідно до річного плану проводились консультації для вихователів, під час яких вони отримували теоретичні знання та рекомендації з питань адаптації, розвитку творчої уяви, читанню художніх творів, психологічним методам розвитку емоційних станів дошкільників, пошукової, ігрової діяльності, про розвиток мовлення дітей.

ЗДО активний учасник методичних заходів району, міста. Успішно було проведено:

- семінар - практикум для вихователів-методистів району;

- районне методичне об’єднання для вихователів раннього віку;

« Розвиток сенсорних здібностей дошкільників засобами дидактичних ігор».

ЗДО є базовим для проходження практики студентами Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

З метою підвищення фахової майстерності педагогів постійно проводилося взаємовідвідування занять та режимних процесів, колективні перегляди як одна із високоефективних форм підвищення професійної майстерності.

Все вище зазначене свідчить про систематичну, цілеспрямовану методичну роботу з колективом ЗДО та великий творчий потенціал педагогів, що незмінно приводило до високої результативності роботи з дітьми.

Навчально – виховний процес складався із спеціально організованої розвивально-виховної зайнятості (фронтальних занять, занять у підгрупах, міні – занять, індивідуальних занять) та здійснювався відповідно до розділів Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначалась розкладом спеціально організованої розвивально-виховної зайнятості (занять) на тиждень, який складався відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог і затверджувався завідувачем дошкільного закладу.

Протягом 2017/2018 навчального року були організовані екскурсії дітей старшого дошкільного віку до гімназії №46, ознайомлення з навчальними кабінетами, бібліотекою, діти взяли участь в святі "Прощавай Букварику!". Батьки дітей старшого дошкільного віку відвідали батьківські збори при гімназії № 46 за темою: «Наші проблеми та успіхи в підготовці дітей до школи».

Освітній процес з дітьми, які обслуговувались психологічною службою дошкільного навчального закладу, здійснювався за індивідуальними планами практичного психолога (річним, місячним), затвердженими керівником дошкільного закладу і узгодженими з районним центром практичної психології і соціальної роботи.

Результати діагностичної роботи свідчать, що у 85 % дітей високий рівень інтелектуальної готовності до навчання у школі. У них добре розвинена зорово-моторна координація. На належному рівні знаходиться розвиток слухової та короткотривалої пам’яті. У них на високому рівні розвинена вольова регуляція. 75% дітей мають середній рівень готовності . У 2017/2018 немає дітей з низьким рівнем інтелектуальної готовності до шкільного навчання.

У дошкільному закладі постійно проводилось спостереження за дітьми з метою виявлення здібностей до окремих видів діяльності, поповнювався банк даних обдарованих дітей. Для дітей організувалися та проводилися виставки творчих робіт, виступи на святах, діти залучалися до музичних та фізкультурних свят.

Педагогам надавалися методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, консультації на тему: «Як виховувати всебічно розвинуту дитину». Вихователі на ряду з дітьми також залучалися до різноманітних конкурсів.

З метою збереження, зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей педагогічний колектив протягом 2017/2018 навчального року працював над якісним забезпеченням фізкультурно-оздоровчої діяльності, підвищенням рівня фізичного виховання в дошкільному закладі.

Для музичних та фізкультурних занять обладнано зал, який відповідає санітарно-гігієничним нормативам. У дошкільному закладі систематично проводились заняття з фізкультури в залі, на майданчику, загартовуючі заходи. Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що педагоги розвивають у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для розвитку основних рухів. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу протягом року здійснювалось на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу. Медичний персонал здійснював профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування. Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачало надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань.

У дошкільному закладі є медичний кабінет для роботи медичного персоналу. Також є ізолятор на 1 ліжко. Профілактичні та оздоровчо-загартовуючі заходи проводились постійно, їх ефективність позитивна.

Відповідно до рекомендацій лікаря щодо стану здоров’я кожної дитини відбувалося дозування фізичного навантаження на дитячий організм. Моторна щільність занять з фізичної культури коливалася в межах норми. Для здійснення індивідуального навантаження діти були розподілені на медичні групи, на кожну дитину оформлено медичну картку.

Зменшилися кількість захворювань інфекційних і паразитарних, психічних розладів, дефектів мовлення, системи кровообігу, травлення. Немає захворювань ендокринної системи, органів слуху. Але потребують більш пильної уваги захворювання нервової системи та серцево-судинної системи, кількість яких збільшилась. Загальна кількість захворювань серед новоприбулих дітей збільшується, отже, здоров`я дітей та фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі потребує більш пильної уваги, про що свідчить не підготовленність дитини до відвідування дитячого закладу.Потрібно проводити індивідуальну роботу з батьками і працювати в тісному контакті з вихователями.

За 2017/2018 навчальний рік зареєстровано 51 випадків захворювань. Із них 50 - ОРВІ, 1 - вітряна віспа.

З метою організації повноцінного, якісного харчування вихованців у дошкільному навчальному закладі постійно здійснювався контроль, як за станом здоров'я дітей, так і за їх харчуванням. Забезпечення продуктами харчування дошкільного закладу здійснювалось у відповідності до діючих нормативів. У дошкільному закладі організоване 3-разове харчування дітей у групах.

Сестра медична старша Вежичаніна Л.В., слідкувала за харчуванням дітей, дотриманням термінів зберігання та реалізації продуктів, виконанням норм харчування і технології приготування їжі. Проводились зняття проб готових страв кожного прийому їжі безпосередньо з котла за 30 хвилин до видачі в об'ємі порції відповідно до переліку блюд за меню-розкладкою. До 10 числа наступного місяця надавалась інформація про використання норм продуктів харчування. Забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції відповідно до інструкції з контролю за якістю продуктів харчування та готової їжі. Здійснювався відбір та зберігання добових проб раціону згідно з інструкцією по контролю за якістю продуктів. Контролювалась роздачу їжі у всіх вікових групах дошкільного закладу згідно з режимом дня. Сестра медична старша була присутня при прийомі продуктів харчування, перевіряла накладні та довідки якості (сертифікати), контролювала дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час прийняття продуктів харчування, дотримання термінів та умов їх зберігання, реалізації. Складала двотижневе перспективне меню та картотеку страв з урахуванням умов та технології приготування страв, що потребують вторинної термічної обробки.

Протягом року комірник робила своєчасну заявку постачальникам на завезення продуктів харчування в дошкільний заклад, приймала продукти харчування тільки високої якості відповідно до Державних сертифікатів, з усіма супроводжуючими документами. Вела журнал обліку продуктів харчування відповідно до вимог ведення ділової документації. Тримала комору та обладнання в належному санітарному стані.

Працівники харчоблоку дотримувались технології приготування їжі, термінів зберігання та реалізації продуктів. Видавали їжу згідно з графіком та нормами харчування на кожну дитину. Використовували знаряддя, інвентар, електроприлади лише за призначенням. Забезпечували належний санітарний стан харчоблоку.

Вихователі та помічники вихователів дотримувались режиму харчування дітей у кожній віковій групі. Робили роздачу їжі згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Виховували культурно-гігієнічні навички у дітей відповідно до програмових та методичних вимог. Виконували вимоги санітарних правил щодо харчування дітей в кожній віковій групі. Дотримувались правильної сервіровки столу.

Також багато уваги приділяв колектив дошкільного навчального закладу роботі з дітьми не охопленими дошкільною освітою, що проживають на закріпленій за садочком території. Відповідно до ст..ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.. 14 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9 – 263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», наказу Держкомстату України від 20.08.2009 № 319 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку», з метою забезпечення своєчасного і повного обліку дітей дошкільного віку, залучання дітей до дошкільної освіти, у дошкільному навчальному закладі проводився аналіз показників охоплення дітей закріпленої території дошкільною освітою.

У дошкільному закладі розроблявся план роботи з неохопленими дітьми на базі дошкільного закладу (відвідування занять, розваг, свят, прогулянок). Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків про необхідність відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів усіх форм власності, груп короткотривалого перебування, підготовчих груп, розвивальних груп та інших форм здобуття дітьми дошкільної освіти. Проводяться консультації за темами: «Про формування фізичних навичок при підготовці до школи»; «Чи готова ваша дитина до школи?».

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2017/2018 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом закладу освіти проводилась достатня робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей, але потребує посиленої уваги колективу постійно.

Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. При утепленні групових кімнат евакуаційні виходи не заклеювались, вентиляційні отвори тримались відкритими, двері на шляхах евакуації закривались лиш на внутрішні засови. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. Обстежувалось обладнання та засоби пожежогасіння у навчальному закладі, були придбані нові вогнегасник, проведена перевірка пожежних гідрантів

В зв’язку з відзначенням 28.04.2018 Всесвітнього дня охорони праці, з метою привертання уваги працівників ДНЗ та вихованців до питань дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності проведено «Тиждень з охорони праці», в рамках якого було проведено конкурс дитячого малюнка , тематичні заняття.

Вчасно проводились обстеження та приймання комісією дошкільного закладу кабінетів підвищеної небезпеки, музичної зали і спортивного майданчика, малих форм щодо готовності до нового навчального року зі складанням відповідних актів, проводилось випробування спортивного обладнання, обладання в групах.

Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались вони правил одержання та роздачі їжі. Своєчасно вилучали з обігу битий та надщерблений посуд. Проводили заміну постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок - по мірі їх забруднення.

Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів, виконували технологію приготування їжі.

Заступник завідувача з господарства закладу Ярова Р.В., слідкувала за станом меблів, обладнання, своєчасно виявляла неполадки та забезпечувала ремонт обладнання. Своєчасно забезпечувала ДНЗ миючими, чистячими та дезінфікуючими засобами.

Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів та їх відповідністю зросту дітей. Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках та спортивне обладнання на спортивному майданчику використовувалось дітьми лише за доглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки, виготовили макети, дорожні знаки, атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності. Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилася ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму: один день на тиждень визначений Днем безпеки (профілактика дитячого травматизму - ПДТ). Проведені практичні заняття з евакуації дітей та працівників.

1.4 Аналіз роботи щодо соціального захисту

Протягом року у дошкільному закладі поповнювалась база нормативно-правових документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства та банк даних дітей пільгового контингенту дошкільного закладу.

На нараді при завідувачі, на засіданні педагогічної ради проводились ознайомлення працівників ЗДО з новими нормативними документами з даного питання.

Дошкільний заклад працює з сім'ями, з дітьми наступних пільгових категорій (станом на 08.06.2018 р):

Пільгові категорії вихованців

№ з/п Пільгові категорії Кількість дітей даної категорії Фактична кількість
1 Сироти 0 0
2 Напівсироти 00
3 Діти з малозабезпечених сімей 44
4 Діти з багатодітних сімей 1414
5 Діти учасників АТО 33
6 Інваліди 0 0
7 ЧАЕС 2 2
ВСЬОГО дітей пільгових категорій: 23

З метою соціального захисту дітей пільгових категорій проводились свята та акції, присвячені датам: міжнародному Дню захисту дітей, річниці аварії на ЧАЕС, новорічні свята, спортивні змагання.

Сім’ям з дітьми пільгових категорій протягом року надавались пільги щодо сплати за харчування: 50% на харчування - отримували діти з багатодітних сімей та безкоштовне харчування отримували діти із малозабезпечених сімей та діти учасників АТО. Забезпечувалось виконання натуральних норм харчування дітям.

Дітям пільгових категорій надавалась своєчасна психологічна допомога та проводились консультації щодо роз'яснення батькам та особам, що їх замінюють, норм сучасного законодавства з охорони дитинства. На батьківських зборах розглядались питання щодо оздоровлення дітей, в тому числі пільгових категорій.

1.5. Аналіз господарської діяльності щодо укріплення матеріально-технічної бази

Важливим аспектом функціонування дошкільного закладу є стан приміщення, території, групових кімнат.

Територія закладу має огорожу й захищену смугу по всьому периметру з одного ряду зелених насаджень. Кожна група має окремий ізольований майданчик із зеленими насадженнями, тіньовий навіс. На території розміщено фізкультурний майданчик, функціонують земельні ділянки, квітники. Озеленення постійно оновлювалось на протязі всього року – проводилось вирубання старих дерев і висадження нових. Проведено асфальтування та освітлення території закладу.

Залучення коштів, отриманих від благодійних внесків батьків, дозволили проводити заходи, які підтримали матеріальну базу установи: для групових майданчиків завезено пісок, виконано ряд ремонтних робіт по благоустрою приміщень закладу, відремонтовано відмостки , ремонт огорожі, пофарбовано ігрові та малі спортивні форми. Повністю відремонтовано дві пральних машини. Зроблено капітальний ремонт фізкультурного залу. Установлено малі формина ділянці гупи № 3. Придбано шафи для роздягання в гр. № 11, гр.№ 1. Замінено полиці для рушників в групу № 5. Проведено капітальний ремонт труб холодної воджи в підвалі. Методичний кабінет поповнено методичною та дитячою літературою, проведена підписка на періодичну пресу.

При підготовці до нового навчального року планується силами батьків та співробітників ДНЗ у всіх групах зробити косметичні ремонти. Покращити розвивальне, ігрове середовище, придбати сучасний ігровий та дидактичний матеріал. За допомогою батьків поповнений м’який інвентар, посуд, господарчі товари, іграшки, дитячі меблі, які мають привабливий естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний, безпечний життєвий простір перебування дітей у дошкільному закладі. Придбати сучасні дитячі меблі, іграшки відповідно до віку дітей й атрибути для проведення сюжетно-рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково-дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, музичні інструменти, спортивно-моторні іграшки, методичні посібники, дидактичний матеріал.

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний.

Однак необхідно дообладнати майданчик групи № 1 і групи № 11, ремонт інтер’єрів дитячого садка. Провести ремонт туалетної кімнати груп № 4,9, відремонтувати фасад будівлі, придбати холодильник. Вихователям груп молодшого віку необхідно відновити та виготовити дидактичні матеріали.

Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану на протязі всього навчального року, такі його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності. У цьому році багато уваги приділялось створенню розвивального освітнього середовища, оновленню ігрових куточків та дитячих майданчиків, озеленення території.

Виходячи з вищезазначеного можна дійти висновків, що робота в дошкільному закладі №337 протягом 2017/2018 навчального року проводилась відповідно до визначених завдань, на достатньому рівні.

Завідувач дошкільного

навчального закладу № 337 І.В.Казанських

Кiлькiсть переглядiв: 228